Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky


Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky
pre prenájom obytného vozidla


 1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla ( ďalej len „VOP“ ) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme obytného vozidla. Všetky vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných a zmluvných podmienkach a v zmluve o nájme obytného vozidla sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka. Zmluva bude podpísaná pri preberaní obytného vozidla.
 2. V sezóne od 1.6. do 15.9. je minimálne požičovné za nájom obytného vozidla v zmysle cenníka platného v čase prenájmu obytného vozidla. Každý nájomca ku dňu prebratia obytného vozidla, ako i vodič (i) vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B (prípadne B+E), platný aspoň po dobu dvoch rokov a dosiahnutý vek minimálne 23 rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz) alebo cestovný pas. Všetci vodiči, ktorí budú viesť obytné vozidlo, musia byť zapísaní v zmluve o nájme. Preukaz totožnosti a platné vodičské preukazy sa predložia pri podpise zmluvy o nájme obytného vozidla.
 3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, notársky overenú plnú moc.
 4. Obytné vozidlo sa nájomcovi odovzdáva po vzájomnej dohode prenajímateľa a nájomcu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste prebratia obytného vozidla. Prenajímateľ predloží pri odovzdaní obytného vozidla nájomcovi preberací protokol a zmluvu o nájme. Obytný automobil sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.
 5. Obytné vozidlo sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, čisté (interiér, exteriér, pripravené WC, dohodnutý obsah nádrže na vodu, propán – butánová fľaša, vyprázdnené odpadové nádrže na vodu) a s príslušnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako aj s diaľničnou známkou pre SR a Rakúsko a doplnenými prevádzkovými kvapalinami. Cesty do krajín mimo Európskej únie musia byť písomne odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané. Obytné vozidlo sa odovzdáva s plnou nádržou pohonných hmôt a tak isto sa vracia s plnou nádržou pohonných hmôt. V opačnom prípade budú doúčtované pohonné hmoty vrátane poplatku za odovzdanie vozidla bez plnej nádrže pohonných hmôt v zmysle aktuálneho cenníka.
 6. Prenajímateľ odovzdáva obytné vozidlo s vysvetlením jeho obsluhy a poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá približne 60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá približne 30 minút. Nájomca je povinný strpieť kontrolu pri odovzdaní vozidla v nevyhnutnom čase.
 7. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme obytného vozidla v takom stave, v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu (vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí), čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC rovnako, ako pri jeho prevzatí.
 8. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. V kabíne ako i v celom obytnom automobile je zakázané fajčiť.
 9. Rezerváciu obytného vozidla na daný termín je možné vykonať telefonicky, emailom a je platná 3 dni. Telefonickú objednávku je nutné potvrdiť aj e-mailom. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného vozidla vo výške 50 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa sa mení na záväznú. Zvyšných 50 % z ceny prenájmu je splatných najneskôr 30 dní pred začiatkom prenájmu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poplatky.
 10. Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa. Kaucia sa vypláca prenajímateľovi pri prebratí vozidla v hotovosti. Kaucia slúži na krytie vzniknutých dodatočných nákladov spôsobených nájomcom v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami, (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného vozidla prenajímateľovi ako zmluvná pokuta v zmysle aktuálneho cenníka. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je účtovaná v hotovosti v deň prevzatia obytného vozidla.
 11. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:
  • 11.1. nad 45 dní ku dňu prevzatia: 10% z celkovej sumy za prenájom
  • 11.2. menej ako 45 dní ku dňu prevzatia 25% z celkovej sumy za prenájom
  • 11.3. menej ako 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom
  • 11.4. menej ako 14 dní ku dňa prevzatia: 75% z celkovej sumy za prenájom
  • 11.5. ku dňu prevzatia: 100% z celkovej sumy za prenájom.
 12. V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť objektívnej príčiny.
 13. Pri predčasnom vrátení vozidla zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.
 14. Pri nedodržaní termínu vrátenia ( z iných dôvodov ako technická porucha na obytnom automobile brániaca bezpečnému presunu vozidla na miesto vrátenia) bude nájomcovi účtované za každú hodinu omeškania vrátenia obytného automobilu poplatok v zmysle aktuálneho cenníka. V prípade predčasného vrátenia obytného vozidla prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
 15. Nájomca uhrádza všetky náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
 16. Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude prenajímať tretej osobe, nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej doklady nepredložil v zmysle bodu č. 2 VOP. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepenie, vŕtanie, atď. Nájomca zodpovedá za to, že vo vozidle nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je potrebné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) v prípade predloženia dokladu o kúpe. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).
 17. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá za to, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu obytného vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.
 18. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.
 19. V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:
  • 19.1. kontaktovať políciu
  • 19.2. zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu
   s adresami a menami svedkov
  • 19.3. vytvoriť fotodokumentáciu
  • 19.4. neuznávať nároky tretej strany
  • 19.5. telefonicky kontaktovať prenajímateľa
 20. V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
 21. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu a jeho súčasti nájomca obratom telefonicky kontaktuje prenajímateľa, ktorý bude kontaktovať nájomcu s pokynmi o postupe. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto vád.
 22. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu.
 23. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, nie z vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 24. Nájomca a prenajímateľ podpisom zmluvy o nájme prehlasujú, že si prečítali a porozumeli ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú, že tieto VOP neboli podpísané za nápadne nevýhodných podmienok, pod tlakom alebo v tiesni. Za súhlas sa považuje aj potvrdenie prostredníctvom objednávkového formulára pri vytváraní rezervácie obytného automobilu.
 25. V prípade poskytovania služieb nájomcom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Nájomca objednaním služby a podpisom týchto VOP v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov prenajímateľovi poskytuje osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie nájomnej zmluvy, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Prenajímateľ poskytne osobné údaje uvedeným príjemcom: Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, Daňovému úradu Bratislava. Prenajímateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Nájomcu v súlade s ustanoveniami nariadenia. Nájomca berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Nájomca neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude prenajímateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Nájomca má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prenajímateľom, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Nájomca ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prenajímateľom, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prenajímateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 26. Prenájmom vzniká medzi Nájomcom a Prenajímateľom vzťah, na základe ktorého Prenajímateľ využíva osobné údaje Nájomcu aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Prenajímateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: kuriérskym spoločnostiam, Slovenskej pošty, Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, Daňovému úradu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani k profilovaniu.