Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky


Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky
pre prenájom obytného vozidla


Prenajímateľ: PROCURIA, s.r.o., Krížna 58, 821 08 Bratislava,
IČO: 50 308 637

 1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla ( ďalej len „VOP“ ) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme obytného vozidla. Všetky vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v zmluve o nájme obytného vozidla sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka.
 2. V sezóne od 1.6. do 30.9. je minimálne požičovné za nájom obytného vozidla v zmysle cenníka platného v čase prenájmu obytného vozidla. Každý nájomca ku dňu prebratia obytného vozidla, ako i vodič (i) vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu troch rokov a dosiahnutý vek minimálne 23 rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz) alebo cestovný pas. Všetci vodiči, ktorí budú viesť obytné vozidlo, musia byť zapísaní v zmluve o nájme. Preukaz totožnosti a platné vodičské preukazy sa predložia pri podpise zmluvy o nájme obytného vozidla.
 3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, notársky overenú plnú moc.
 4. Obytné vozidlo sa nájomcovi odovzdáva po vzájomnej dohode prenajímateľa a nájomcu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste prebratia obytného vozidla. Prenajímateľ predloží pri odovzdaní obytného vozidla nájomcovi preberací protokol, zmluvu o nájme. Obytný automobil sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.
 5. Obytné vozidlo sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, čisté (interiér, exteriér, pripravené WC, ½ objemu nádrže na vodu, propán – butánová fľaša, vyprázdnené odpadové nádrže na vodu) a s príslušnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako aj s diaľničnou známkou pre SR a doplnenými prevádzkovými kvapalinami. Cesty do krajín mimo Európskej únie musia byť písomne odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané. Obytné vozidlo sa odovzdáva s plnou nádržou pohonných hmôt a tak isto sa vracia s plnou nádržou pohonných hmôt . V opačnom prípade budú doúčtované pohonné hmoty vrátane poplatku za odovzdanie vozidla bez plnej nádrže pohonných hmôt v zmysle aktuálneho cenníka.
 6. Prenajímateľ odovzdáva obytné vozidlo s vysvetlením jeho obsluhy a poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá približne 60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá približne 30 minút. Nájomca je povinný strpieť kontrolu pri odovzdaní vozidla v nevyhnutnom čase.
 7. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme obytného vozidla v takom stave, v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu (vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí), čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC rovnako, ako pri jeho prevzatí.
 8. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. V kabíne ako i v celom obytnom automobile je zakázané fajčiť.
 9. Rezerváciu obytného vozidla na daný termín je možné vykonať telefonicky, emailom a je platná 3 dni. Telefonickú objednávku je nutné potvrdiť aj e-mailom. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného vozidla vo výške 100% z celkovej ceny je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa ( uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poplatky. Celková suma nájmu je uhradená na účet prenajímateľa. Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN SK16 0200 0000 0036 8665 2954.
 10. Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa. Kaucia sa vypláca prenajímateľovi pri prebratí vozidla v hotovosti. Kaucia slúži na krytie vzniknutých dodatočných nákladov spôsobených nájomcom v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami, (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného vozidla prenajímateľovi ako zmluvná pokuta v zmysle aktuálneho cenníka.
 11. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je účtovaná v hotovosti v deň prevzatia obytného vozidla.

  Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:

  • nad 45 dní ku dňu prevzatia: 10% z celkovej sumy za prenájom
  • od 31 do 45 dní ku dňu prevzatia 25% z celkovej sumy za prenájom
  • od 15 do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom
  • od 1 do 14 dní ku dňa prevzatia: 75% z celkovej sumy za prenájom
  • ku dňu prevzatia: 100% z celkovej sumy za prenájom.
 12. V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť objektívnej príčiny.

 13. Pri predčasnom vrátení vozidla zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.
 14. Pri nedodržaní termínu vrátenia ( z iných dôvodov ako technická porucha na obytnom automobile brániaca bezpečnému presunu vozidla na miesto vrátenia) bude nájomcovi účtované za každú hodinu omeškania vrátenia obytného automobilu poplatok v zmysle aktuálneho cenníka. V prípade predčasného vrátenia obytného vozidla prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
 15. Nájomca uhrádza všetky náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
 16. Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude prenajímať tretej osobe, nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej doklady nepredložil v zmysle bodu č. 2 VOP. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepenie, vŕtanie, atď. Nájomca zodpovedá za to, že vo vozidle nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je potrebné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) v prípade predloženia dokladu o kúpe. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny ( napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).
 17. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá za to, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu obytného vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.
 18. V prípade, že príde k porušeniu bodu č. 7, 15 a 16 týchto VOP, prenajímateľ je oprávnený bezodkladne nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady.
 19. V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:
  • kontaktovať políciu
  • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu
   s adresami a menami svedkov
  • vytvoriť fotodokumentáciu
  • neuznávať nároky tretej strany
  • telefonicky kontaktovať prenajímateľa
 20. V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
 21. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu a jeho súčasti nájomca obratom telefonicky kontaktuje prenajímateľa, ktorý bude kontaktovať nájomcu s pokynmi o postupe. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto vád.
 22. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, nie z vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 23. Nájomca a prenajímateľ podpisom zmluvy o nájme prehlasujú, že si prečítali a porozumeli ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú, že tieto VOP neboli podpísané za nápadne nevýhodných podmienok, pod tlakom alebo v tiesni.